OPTYMALIZACJA KAMPANII REKLAMOWYCH I STRON WWW


Wzrost znaczenia mediów elektronicznych w działaniach firm i organizacji wpływa na potrzebę prowadzenia badań środowiska interaktywnego i występujących w nim zjawisk, tak by w jak największym stopniu wykorzystać jego potencjał. Firma VirtuLab Sp. z o.o. funkcjonuje, jako laboratorium analityki internetowej i wykorzystuje różne metody, narzędzia oraz techniki badawcze w tym obszarze.

Podstawą naszej oferty jest wieloletnie doświadczenie praktyczne w sektorze komercyjnym jak i badawcze na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie związane z marketingiem online, analizami systemów internetowych, optymalizacją witryn internetowych, którego efektem jest kilkadziesiąt prac naukowych z tego obszaru publikowanych w kraju i za granicą. Oferta firmy VirtuLab to kompleksowe działania zorientowane na optymalizację działań marketingowych w środowisku interaktywnym. Podstawą działalności jest optymalizacja kampanii reklamowych, optymalizacja konwersji, optymalizacja stron internetowych. Nasze badania i analizy może wykorzystać również agencja interaktywna czy agencja reklamowa. Organizujemy warsztaty i szkolenia zorientowane na zastosowania praktyczne.

 • Teoria

  W pracy badawczej wykorzystujemy narzędzia związane z planowaniem eksperymentów, z analizami odbiorców przekazu, metody optymalizacyjne, badania statystyczne, pomiary eye trackingowe.

 • Praktyka

  Naszym atutem jest duże doświadczenie praktyczne i badawcze w obszarze analityki internetowej, marketingu elektronicznego, systemów online, znajomość metod obliczeniowych, a także umiejętność ich integracji.

 • Publikacje

  Efektem naszych prac związanych są rozwiązania praktyczne oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych z pogranicza marketingu, informatyki, socjologii w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

 • Konferencje

  Wyniki naszych badań były prezentowane na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych m. in. w Pekinie, Calgary, Bostonie, Singapurze, Kuala Lumpur, Lozannie, Istambule, Xiangtan, Kyoto, Seulu, Melbourne i Canberze.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, chętnie podejmujemy nowe wyzwania i angażujemy się w ciekawe projekty, których celem jest zwiększanie efektywności systemów internetowych, optymalizacja stron internetowych, poprawa ich użyteczności czy maksymalizacja efektów kampanii reklamowych.

Kluczowe znaczenie dla naszej działalności ma współpracujący zespół specjalistów z różnych dziedzin, którzy wywodzą się ze środowiska naukowego i łączą badania naukowe z praktyką. Nasza przygoda z Internetem rozpoczęła na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy poznawaliśmy tajniki nowego medium i korzystaliśmy z laboratoriów na Politechnice Szczecińskiej. Z sentymentem wspominamy zielone tekstowe terminale, za pomocą, których łączyliśmy się z serwerami w odległych zakątkach globu.

Podejmowaliśmy prace z zakresie optymalizacji stron WWW i reklam z wykorzystaniem podejścia adaptacyjnego i analizy czynnikowej, modelowania struktur przekazu i poziomów oddziaływania oraz perswazji z wykorzystaniem logiki rozmytej, modeli wnioskowania powiązanych z sieciami neuronowymi. Badania umożliwiły opracowanie rozwiązań zorientowanych na optymalizację wieloetapową i poszukiwanie rozwiązań kompromisowych, w których minimalizowany jest negatywny wpływ na odbiorcę a maksymalizowane efekty dla operatora projektu. Działamy w nurcie inżynierii marketingu oraz computational advertising, gdzie łączona jest wiedza techniczna oraz algorytmiczna z osiągnięciami w dziedzinie marketingu. Celem naszych działań jest również analiza i optymalizacja strony internetowej. W badaniach bierzemy pod uwagę specyfikę branży i analizujemy też reklamy jak i strony konkurencji.
Rozwój platform społecznościowych inspirował nas do badań tego środowiska i realizowaliśmy projekty związane z analizami sieci społecznych, dyfuzją informacji w sieciach społecznych, modelowaniem i predykcją rozprzestrzeniania się informacji w sieciach społecznych, detekcją grup w sieciach wielowarstwowych. Realizowaliśmy również projekty w powiązaniu z platformami gier i systemami multiplayer zorientowane na dynamiczne wyceny produktów wirtualnych, analizy zachowań użytkowników i ich funkcjonowanie w wymiarze czasu wirtualnego i rzeczywistego. Reasumując kompetencje zespołu umożliwiają podejmowanie nietypowych wyzwań i przełożenie naszej pracy na konkretne efekty.

Głównym celem naszych działań jest zwiększanie efektywności witryn internetowych, prowadzonych kampanii reklamowych oraz modelowanie oddziaływania przekazu interaktywnego na odbiorców. Z jednej strony działania zorientowane na optymalizację systemów internetowych i optymalizację stron WWW mają na celu generowanie określonych efektów ekonomicznych i wzrost sprzedaży. Podstawą naszej oferty są badania systemów internetowych oraz przekazu reklamowego, analizy statystyczne w obszarze marketingu online, optymalizacji stron internetowych na rzecz firm, które wykorzystują środowisko interaktywne w bieżącej działalności, prowadzą sklepy internetowe, realizują inne projekty online i chcą zwiększyć efektywność swoich rozwiązań. Poniżej przedstawiamy główne obszary naszej działalności.

 • ANALIZY

  Przeprowadzamy analizy stron WWW i przekazu reklamowego,  które umożliwiają identyfikację sposobu postrzegania prezentowanych treści. Umożliwiają one określenie stref zainteresowania i optymalizację struktury projektu.

 • BADANIA

  Badania realizowane w grupie docelowej umożliwiają zarówno ocenę projektu jak i pozyskanie wiedzy przydatnej w dalszym rozwoju. Prowadzone są one pod kątem całości wrażeń, jakich doświadcza odbiorca i doznań subiektywnych.

 • RAPORTY

  Wyniki naszych prac podsumowujemy w szczegółowych raportach, które uwzględniają przyjęte procedury badawcze, uzyskane wyniki i przekładają się na konkretne wnioski istotne dla dalszego rozwoju projektu.

 • OPTYMALIZACJA

  Prowadzimy wielowymiarowe analizy danych zorientowane na optymalizację stron WWW. Mają one na celu identyfikację czynników wpływających na uzyskiwanie określonych rezultatów oraz wzrost efektywności projektów.

W badaniach dedykowanych dla sektora komercyjnego integrujemy techniki pomiarowe i analityczne, które są oparte zarówno na wielowymiarowych analizach statystycznych danych pochodzących z systemów internetowych jak i pomiarach okulograficznych z wykorzystaniem systemów eye trackingu. Prowadzimy również prace zorientowane na badania emocji i systemy afektywne. Celem naszych działań jest również kompleksowa analiza strony internetowej oraz optymalizacja konwersji. Analizy mogą dotyczyć stron i reklam konkurencji. Głównym obszarem naszej działalności jest optymalizacja kampanii reklamowych, optymalizacja konwersji, optymalizacja stron internetowych. Organizujemy warsztaty i szkolenia powiązane z optymalizacją kampanii reklamowych. Z naszych usług może skorzystać również agencja interaktywna czy agencja reklamowa.

Optymalizacja kampanii reklamowych

Podczas realizowanych badań przeprowadzamy szczegółowe analizy, które następnie wykorzystujemy w procesie optymalizacji kampanii reklamowych.  W analizach wykorzystujemy metody statystyczne, analizy wielowymiarowe. Korzystamy z dostępnych źródeł danych i pomiarów od strony serwerów reklam, systemów trackingowych, pomiarów od strony użytkownika oraz badań percepcyjnych. Uczestniczmy w różnych fazach planowania i realizacji kampanii reklamowych w mediach elektronicznych. Badania mogą mieć charakter kompleksowy w odniesieniu do całego projektu jak i dotyczyć poszczególnych komponentów kampanii czy obiektów reklamowych. W projekty może być zaangażowana agencja interaktywna i agencja reklamowa. Prowadzone przez nas działania mogą mieć charakter komplementarny do innych obszarów analitycznych i dostarczają dodatkowego materiału empirycznego którego wykorzystanie w procesie optymalizacji kampanii reklamowych.

 • Optymalizacja

  W procesie optymalizacji kampanii reklamowych wykorzystujemy modele optymalizacyjne wywodzące się z badań operacyjnych, realizujemy badania testujące zorientowane na możliwie szybką identyfikację najskuteczniejszych kanałów marketingowych.

 • Reklamy

  Analizy przekazu reklamowego umożliwiają ocenę ich potencjału i oddziaływania na końcowego odbiorcę. Możliwa jest też optymalizacja reklam oraz ich lokalizacji w obrębie treści redakcyjnych i modyfikacja pod kątem efektywności.

 • Zdjęcia

  Zdjęcia odgrywają istotną rolę w projektowaniu serwisów internetowych i przekazu reklamowego. Badania eye trackingowe dostarczają rozszerzonych informacji na temat sposobu ich odbioru oraz interakcji z innymi elementami projektu.

 • Video

  Badania okulograficzne umożliwiają ocenę materiału wideo o charakterze marketingowym pod kątem angażowania uwagi odbiorcy i koncentracji na tych elementach przekazu, na których najbardziej zależy nadawcy komunikatu.

OPTYMALIZACJA STRON WWW
W procesie optymalizacji stron WWW integrujemy różne źródła danych pomiarowych i w efekcie uzyskujemy kompletny materiał badawczy dla potrzeb dalszego przetwarzania, analizy czynnikowej oraz określenia zakresu zmian, które należy wprowadzić w serwisie internetowym. Poza pomiarami online wykorzystujemy eye tracking i szczegółowe badania zachowań w obrębie witryny. Pozwalają one zidentyfikować kombinacje elementów wpływających na ostateczne efekty, zależności pomiędzy nimi i zoptymalizować strony WWW. W badaniach bierzemy pod uwagę strefy zainteresowań, czas koncentracji uwagi i kolejność przetwarzania treści. Badania te wpisują się nurt projektowania stron WWW zorientowanych na efekty, szczególnie, gdy są one kluczowym elementem procesu biznesowego czy platformy sprzedaży. Z przekazem interaktywnym integruje się wówczas elementy oddziaływania, perswazji, socjotechniki, które mają na celu zwiększenie liczby interakcji pożądanych przez operatora witryny. W badaniach można uwzględnić strategię oraz analizę strony konkurencji. Optymalizację stron internetowych realizujemy w kilku wymiarach omówionych poniżej.
 • Architektura informacji

  Układ informacji w serwisie internetowym powinien być powiązany z jego specyfiką i celem wyznaczonym przez właściciela strony internetowej. Optymalizacja warstwy informacyjnej jest kluczowa zarówno z punktu firmy jak i użytkownika strony.

 • Orientacja
  na efekty

  Realizacja projektów internetowych powiązana jest z konkretnymi oczekiwaniami i generowaniem określonych efektów. Jednym z kierunków optymalizacji  jest maksymalizacja efektów z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi.

 • Przepływ interakcji

  Dostęp do określonych treści w serwisie internetowym jest powiązany sekwencją interakcji, powiązanych z eksploatacją serwisu przez użytkownika. Optymalizacja ścieżek interakcji zwiększa komfort użytkowników i przekłada się na lepszy dostęp do kluczowych sekcji serwisu.

 • Strefy zainteresowań

  Strefy zainteresowań zidentyfikowane w obrębie strony internetowej zawierają kluczowe informacje z punktu widzenia operatora witryny. Optymalizacja ich treści i struktury przekłada się na konkretne efekty i wpływa na rezultaty.

W ramach naszych usług prowadzimy badania z udziałem eye trackingu wspomagające maksymalizację konwersji i efektów w obrębie witryn oraz stron docelowych w powiązaniu z akcjami marketingowymi oraz optymalizacją stron WWW. Celem naszych pracy jest również analiza strony internetowej. Cele takich działań mogą dotyczyć pozyskiwania danych od konsumentów i wypełniania formularzy kontaktowych, określonych aktywności w obrębie serwisu jak i transakcji w sklepie internetowym. W badaniach zorientowanych na konwersję wykorzystujemy metody statystyczne, systemy analityczne i eye tracking, prowadzimy badania porównawcze i wykorzystujemy metody analizy czynnikowej.
Połączenie różnych obszarów powoduje, że w strukturze witryny internetowej można wyodrębnić wiele elementów składowych, które mają znaczenie w procesie komunikacji interaktywnej i odgrywają rolę w oddziaływaniu na odbiorcę.

OPTYMALIZACJA KONWERSJI

Optymalizacja elementów z wezwaniem do akcji związana jest z weryfikacją przekazu tekstowego i graficznego oraz testowaniem wielu wariantów elementów zorientowanych na wywołanie reakcji odbiorcy. Weryfikacja treści przekazu może być powiązana z badaniem okulograficznymi i oceną sposobu integracji elementów z treścią witryny. W wyniku badań możliwa jest optymalizacja kampanii w szerszym ujęciu. Prowadzone analizy umożliwiają określenie czy elementy z wezwaniem do akcji wystarczająco absorbują uwagę i czy ich lokalizacja zapewnia odpowiednią percepcję. Nasze działania poprzedza zawsze  kompleksowa analiza strony internetowej i zastosowanie metod analitycznych adekwatnych do problemu. Realizujemy również badania naukowe powiązane z tym tematem przedstawione Tutaj. W ramach działań optymalizacyjnych zwracamy szczególną uwagę na elementy projektu wymienione poniżej.

 • Wezwania
  do akcji

  Skuteczność projektów jest determinowana w dużym stopniu odpowiednią integracją elementów wezwań do akcji w obrębie elementów tekstowych i graficznych. Elementem analiz i procesu optymalizacyjnego jest powiązanie treści redakcyjnych z elementami perswazji zorientowanych na generowanie pożądanych interakcji.

 • Warstwa prezentacyjna

  W procesie optymalizacji konwersji istotna jest też analiza warstwy prezentacyjnej. W ramach tej warstwy ważny jest dobór odpowiedniej formy dla emitowanych treści informacyjna ,a  jej przypadkowy dobór ogranicza potencjał projektu.

 • Przestrzeń
  i tekst

  Modelowanie przestrzeni i tekstu związane jest z doborem miejsca ekspozycji w obrębie witryny i identyfikacją obszarów, które zwracają uwagę użytkownika. Typowym działaniem jest skanowanie zawartości witryny w poszukiwaniu kluczowych elementów.

 • Strony docelowe

  Strony docelowe w formie landing page są wykorzystywane w większości akcji reklamowych w formie dedykowanych podstron. Ich zawartość wpływa w istotny sposób na efektywność działań marketingowych.

USER EXPERIENCE
Projektowanie aplikacji i witryn internetowych wymaga realizacji założeń związanych z orientacją na użytkownika. Badania eye trackingowe są wykorzystywane w monitorowaniu zachowań docelowych odbiorców i dają podstawę do wprowadzanie usprawniań w systemach internetowych. Szeroko pojęte user experience obejmuje całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik systemu. Przy analizach zorientowanych na user experience uwzględnia się szereg czynników związanych z użytecznością i funkcjonalnością, które wpływają na postrzeganie systemu. Użyteczność systemów jest analizowana z wykorzystaniem metod ewaluacyjnych, heurystycznych czy badań ankietowych pod kątem efektywności wykonywania zadań z punktu widzenia użytkownika docelowego oraz z udziałem danych ilościowych z eye trackingu. Celem naszych działań jest również kompleksowa analiza strony internetowej. Kluczowe zagadnienia dotyczą możliwości uzyskania założonego celu przy zapewnieniu intuicyjności, wydajności i czasu, który należy poświecić by ten cel osiągnąć.
W procesie projektowania wykorzystuje się elementy interdyscyplinarne z pogranicza socjologii, socjotechniki i psychologii w celu zwiększenia oddziaływania na użytkownika i możliwości uzyskania określonych rezultatów pożądanych przez operatora witryny. Coraz szersze zastosowanie w tym obszarze znajduje psychologia czynników ludzkich, która zajmuje się badaniem wpływu różnych czynników na projektowanie, ocenę i zastosowanie produktów, również cyfrowych. Zakres pracy wskazuje kompleksowa analiza strony internetowej.
W ramach naszych usług powiązanych z user experience realizujemy analizy i badania zorientowane na użyteczność i funkcjonalność systemów internetowych. W projektach analizujemy zarówno strony zleceniodawcy jak i strony konkurencji. Łączymy różne narzędzia i techniki, które umożliwiają monitorowanie zachowania użytkownika i precyzyjną rejestrację zachowań powiązanych z korzystaniem z aplikacji oraz interakcjami.
Analizy i badania stron WWW

Analiza dotyczy witryn firmowych, oferowanych funkcjonalności  oraz badań percepcyjnych.  W badaniach uwzględniamy sposób realizacji witryny, analizy użyteczności z wykorzystaniem testów oceny, badania eye trackingowe, które umożliwiają identyfikację sposobu postrzegania witryny przez odbiorców. Wykonujemy również testy porównawcze oparte na badaniach percepcyjnych, które umożliwiają identyfikacje elementów, które wpływają na unikalność projektu i pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji. Analiza strony internetowej stanowi podstawę do działań optymalizacyjnych. W realizowane projekty może być zaangażowana agencja interaktywna czy agencja reklamowa. Zasadniczym celem projektów jest optymalizacja kampanii reklamowych i optymalizacja konwersji.  Realizujemy szkolenia i warsztaty w tym obszarze. W raportach podsumowujących uwzględniamy następujące komponenty:

 • Ocena stron internetowych

  Ocena stron realizowana jest z udziałem rożnych kryteriów oraz preferencji odbiorców. W badaniach wykorzystujemy metody analityczne, które umożliwiają odwzorowanie struktury hierarchicznej i rożnych czynników.

 • Badania user experience

  W badaniach monitorowane są zachowania użytkownika w obrębie witryny, nagrywana jest sesja video, która podlega szczegółowej analizie z uwzględnieniem sposobu wykorzystania kluczowych elementów aplikacji.

 • Testy funkcjonalne

  Przeprowadzamy testy funkcjonalne związane z wykonaniem typowych zadań w obrębie witryny. Dla każdej sesji nagrywany jest materiał video z nagraniem głosowym, w którym badany komentuje poszczególne działania

 • Badania okulograficzne

  Dla witryn internetowych przeprowadzamy badania dynamiczne, w których monitorowane są zachowania powiązane z danymi z eye trackera. W raportach uwzględniamy mapy cieplne oraz strefy zainteresowań.

Analiza konkurencji

W analizach konkurencji wykonujemy badania porównawcze, w których obiekty reklamowe czy strony WWW są poddawane testom relatywnym w odniesieniu do przekazu konkurencji lub innych komponentów projektu. Uwzględniamy w nich wyniki badań percepcyjnych, w których można porównać poziom oddziaływania i absorbowania uwagi przez testowany przekaz interaktywny. W badaniach monitorowany jest odbiór przekazu i jego relatywna ocena oraz prowadzona optymalizacja kampanii. Precyzyjne badania i odpowiednio dobrana metodyka umożliwiają uzyskanie wyników ilościowych, które odzwierciedlają oceny i ranking prezentowanego materiału. Często w projekty jest również zaangażowana agencja interaktywna czy agencja reklamowa. Analiza strony powiązana z badaniami konkurencji dostarcza cennych informacji, które są wykorzystywane w dalszym rozwoju serwisu. Celem naszych działań jest analiza konkurencji, optymalizacja kampanii reklamowych i optymalizacja konwersji. Realizujemy szkolenia i warsztaty w tym obszarze. W badaniach analizujemy zarówno reklamy jak i strony konkurencji. Badania mogą dotyczyć różnych obszarów przedstawionych poniżej.

 • Strony internetowe

  W badaniach porównawczych strony poddawane są testom percepcyjnym, dla których można przyjąć różne scenariusze i cele badań. Analizom podlegają rożne projekty i celem jest selekcja najlepszego wariantu.

 • Reklama interaktywna

  W wyniku badań można zidentyfikować czynniki, które wpływają na postrzegania przekazu i lepsze jego pozycjonowanie na tle konkurencji. Reklama interaktywna to nowe możliwości.

 • Materiały graficzne

  Badanie elementów graficznych i ich oddziaływania realizowane jest na tle konkurencji. Wyniki badań ułatwiają przygotowanie przekazu o większej  skuteczności.

 • Treści redakcyjne

  W badaniu przekaz reklamowy jest osadzony w treści redakcyjnej i z udziałem eye trackingu monitorowane jest zachowanie użytkownika podczas zapoznawania się z główną zawartością.

EYE TRACKING
Podstawą skuteczności działań prowadzonych w środowisku interaktywnym jest przekaz wizualny, który integruje różne czynniki oddziaływania na odbiorcę i przyczynia się do realizacji celów biznesowych. Dotyczy to zarówno witryn informacyjnych, projektów internetowych zorientowanych na konkretne cele, platform handlu elektronicznego czy komponentów reklamowych. W ramach oferowanych usług realizujemy badania z wykorzystaniem systemów okulografii, które umożliwiają określenie wzorców przetwarzania za pośrednictwem wzroku danych w obrębie witryn internetowych oraz przekazu reklamowego.  Wykonujemy różne typy badań i analiz przedstawione poniżej.
 • Analizy statyczne

  W badaniach statycznych agregowane są dane pomiarowe zgromadzone podczas ekspozycji przekazu i prezentowane w jednolitej formie odzwierciedlają sposób przetwarzania prezentowanych treści. Efektem badań są mapy cieplne i strefy zainteresowań.

 • Analizy dynamiczne

  Badania dynamiczne powiązane są z monitorowaniem przekazu zmiennego w czasie i pozwalają zidentyfikować sekwencje przetwarzania prezentowanych treści w czasie. Może to dotyczyć przekazu video, animacji czy sekwencji odwołań w obrębie witryny.

 • Analizy porównawcze

  W badaniach porównawczych ekspozycji podlegają różne warianty przekazu i monitorowane są rezultaty w powiązaniu z analizą wpływu różnic w projekcie na uzyskane efekty. Badania prowadzą do selekcji przekazu o większej skuteczności.

 • Analizy czynnikowe

  W analizach czynnikowych przekaz podlega dekompozycji na elementy składowe i badany jest ich wpływ na osiągane efekty. Analiza czynnikowa umożliwia określenie stopnia wpływu poszczególnych komponentów przekazu na efekty.

W projektach identyfikujemy kluczowe informacje, które powinny dotrzeć do odbiorcy. Często przy dużym natężeniu komunikatów najistotniejsze informacje są przez odbiorcę ignorowane. Wynika to między innymi z faktu, że na etapie projektowania witryn czy elementów graficznych wykorzystywana jest intuicja i doświadczenie projektanta, specyfikacja klienta. Dopiero analiza zachowań w obrębie grupy docelowej oraz kompleksowa analiza strony internetowej. pozwala stwierdzić czy uzyskane efekty będą zgodne z oczekiwaniami oraz usprawnia proces optymalizacji stron internetowych.

Prowadzone przez nas badania z udziałem eye trackingu umożliwiają optymalizację stron WWW oraz lepsze dopasowanie witryn do potrzeb odbiorców. Zakres prowadzonych badań może dotyczyć różnych obszarów w zależności od postawionego celu. W wyniku przeprowadzonych badań możliwa jest między innymi identyfikacja obszarów, na których koncentruje się wzrok odbiorcy, poznanie sekwencji przetwarzania danych, analiza porównawcza różnych wariantów projektowych. Badania realizujemy w naszym laboratorium w Szczecinie. Możliwa jest również realizacja badań w terenie. Analiza strony internetowej oraz optymalizacja powiązana z eye trackingiem integruje różne źródła danych pomiarowych. W badaniach bierzemy pod uwagę również strony konkurencji.

Analizy sieci społecznych

Struktury danych o charakterystykach sieciowych występują zarówno w systemach ekonomicznych, biologicznych, technicznych jak i socjologicznych. Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych przyczynił się rozwoju metod analizy sieci społecznych zorientowanych na przetwarzanie dużych ilości danych związanych z ich funkcjonowaniem.

W ramach naszych badań realizujemy analizy sieci społecznych i powiązań w obrębie systemów internetowych zorientowanych na społeczności. Dane o strukturach sieciowych reprezentują różne sfery funkcjonowania firm i mogą dotyczyć komunikacji czy powiązań interpersonalnych, struktur organizacyjnych, jak i wzorców rozprzestrzeniania się przekazu w formie marketingu wirusowego. Struktury sieciowe są źródłem wiedzy o zachowaniach i specyfice powiązań, która może być wykorzystana w procesach decyzyjnych. W analizy sieci może być zaangażowana agencja interaktywna czy agencja reklamowa. Zasadniczym celem projektów jest optymalizacja kampanii reklamowych i optymalizacja konwersji powiązana z analizą sieci.

 • Analizy struktur

  Badania obejmują określenie specyfiki struktur sieciowych z wykorzystaniem miar, które odzwierciedlają własności sieci pod kątem możliwości komunikacyjnej a umożliwiaja identyfikację społeczności.

 • Dyfuzja informacji

  Monitorowanie i analizy procesów dyfuzji informacji powiązanych z marketingiem wirusowym, umożliwiają identyfikację wzorców rozprzestrzeniania się przekazu w środowisku elektronicznym.

 • Sieci dynamiczne

  Badanie dynamiki sieci społecznych odnosi się do zmian struktur sieciowych w czasie, które odzwierciedlają zachowania systemów w krótszym lub dłuższym horyzoncie czasowym.

 • Badania symulacyjne

  Badania symulacyjne prowadzone są z wykorzystaniem struktur sieciowych i umożliwiają analizy różnych scenariuszy przy uwzględnieniu zmienności uwarunkowań i charakterystyk.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z rolą i pozycją w sieci społecznej, częstotliwością komunikacji czy wzorcach zachowań rozszerza typowe działania związane z analizami danych i dostarcza dodatkowych informacji. Analiza powiązań w obrębie sieci wymaga stosowania dedykowanych metod analitycznych, które umożliwiają identyfikację wzorców powiązań, określenie charakterystyk i własności struktur sieciowych. Analiza strony oraz optymalizacja strony może być powiązana z analizami sieci społecznych i zachowań w obrębie serwisu.

OFERTA DLA AGENCJI REKLAMOWYCH
W ramach naszej oferty posiadamy również usługi dla agencji interaktywnych i firm projektowych. W ramach współpracy realizujemy badania, których wyniki stanowią podstawę do podejmowania decyzji związanych z warstwą wizualną projektu i architekturą informacji. Badania mogą dotyczyć projektów stron, komponentów graficznych czy obiektów reklamowych. Współpraca ma charakter transparentny dla końcowego klienta, a nasza działalność nie jest konkurencyjna dla działań agencji interaktywnych czy firm projektowych. Podstawą działalności dla agencji interaktywnych jest optymalizacja kampanii reklamowych, optymalizacja konwersji, optymalizacja stron internetowych. Organizujemy również warsztaty i szkolenia. Prowadzone przez nas działania mają charakter komplementarny i dostarczają dodatkowego materiału analitycznego.

 • Strony WWW

  Realizujemy badania okulograficzne, które umożliwiają optymalizację stron internetowych pod kątem identyfikacji sposobu postrzegania prezentowanych treści. Umożliwiają one określenie stref zainteresowania i optymalizację struktury projektu.

 • Reklamy

  Analizy przekazu reklamowego z udziałem eye trackingu umożliwiają ocenę ich potencjału i oddziaływania na końcowego odbiorcę. Możliwa jest też optymalizacja reklam oraz ich lokalizacji w obrębie treści redakcyjnych i modyfikacja pod kątem efektywności.

 • Zdjęcia

  Zdjęcia odgrywają istotną rolę w projektowaniu serwisów internetowych i przekazu reklamowego. Badania eye trackingowe dostarczają rozszerzonych informacji na temat sposobu ich odbioru oraz interakcji z innymi elementami projektu.

 • Video

  Badania okulograficzne umożliwiają ocenę materiału wideo o charakterze marketingowym pod kątem angażowania uwagi odbiorcy i koncentracji na tych elementach przekazu, na których najbardziej zależy nadawcy komunikatu.

PROJEKTY BADAWCZE I PUBLIKACJE
Efektem naszych prac związanych z Internetem są rozwiązania praktyczne oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych z pogranicza marketingu, informatyki, analizy stron internetowych, socjologii, psychologii w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Głównym obszarem badań jest optymalizacja kampanii, optymalizacja konwersji, analizy sieci społecznych. Wyniki naszych badań były prezentowane na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz na seminariach, m. in. w Pekinie, Calgary, Bostonie, Singapurze, Kuala Lumpur, Lozannie, Istambule, Xiangtan, Kyoto, Seulu, Melbourne i Canberze. Poniżej oraz na blogu tutaj przedstawiamy wybrane publikacje naukowe realizowane również we współpracy z innymi jednostkami badawczymi.
J. Jankowski: Increasing Website Conversions Using Content Repetitions with Different Levels of Persuasion, 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Kuala Lumpur, Malaysia, March 18-20, 2013, LNCS, vol. 7803, pp. 439-448, Springer, Lecture Notes on Computer Science.

J. Jankowski: Modeling the Structure of Recommending Interfaces with Adjustable Influence on Users, 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Kuala Lumpur, Malaysia, March 18-20, 2013 LNCS vol. 7803: 429-438, Springer, Lecture Notes on Computer Science.

J. Watrobski, J. Jankowski, Z. Piotrowski: The Selection of Multicriteria Method Based on Unstructured Decision Problem Description, International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications 2014, Seoul, Korea, Sep. 24-26, 2014, pp. 454-465, Springer, Lecture Notes on Computer Science.
P. Ziemba, M. Piwowarski, J. Jankowski, J. Watrobski: Method of Criteria Selection and Weights Calculation in the Process of Web Projects Evaluation, International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications 2014, Seoul, Korea, Sep. 24-26, 2014, pp. 684-693, Springer, Lecture Notes on Computer Science.
K. Małecki, J. Jankowski, M. Rokita: Application of Graph Cellular Automata in Social Network Based Recommender System. 5th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, September 11-13, 2013, Craiova, Romania, 2013, LNCS vol. 8083, pp. 21-29, Springer, Lecture Notes on Computer Science.

J. Jankowski: Balanced Approach to the Design of Conversion Oriented Websites with Limited Negative Impact on the Users. 5th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, September 11-13, 2013, Craiova, Romania, 2013, LNCS vol. 8083, pp. 527-536,Springer, Lecture Notes on Computer Science.

J.Jankowski: Analysis of Multiplayer Platform Users Activity Based on the Virtual and Real Time Dimension, Social Informatics 2011, Singapore, October 6-8, 2011.

J.Jankowski: Integration of Collective Knowledge in Fuzzy Models Supporting Web Design Process. International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and ApplicationsICCCI (2) 2011: 395-404, Gdynia, Poland

J. Jankowski, J. Watrobski, M. Piwowarski: Fuzzy Modeling of Digital Products Pricing in the Virtual Marketplace. The 9th International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems, HAIS (1) 2011: 338-346

J.Jankowski: Multistage increase of web sites effectiveness, 2011, Wroclaw University Research Papers, 2011, Lista B

J.Jankowski: Integration of affective computing methods with social web platforms, Applied Informatics. Methods and algorithms, Red. M. Łatuszyńska, M. Borawski, ISBN 978-83-751821-8-7, University of Szczecin, 06.2010

J.Jankowski: Fuzzy parameters for interactive advertising control systems, Studies & Proceedings Polish Association For Knowledge Management, Polish Association for Knowledge Management Bydgoszcz 2007 ISSN 1732-324X str. 20-26 4 pkt.

J.Jankowski: Multi-agent decision support system for search engines marketing, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Tom 21 Wydawca: Polish Association for Knowledge Management.

J.Jankowski: Model of agent system for electronic markets monitoring, Selected Issues of Information Technology, Red. M. Łatuszyńska, M. Borawski, ISBN 978-83-751821-7-0, University of Szczecin, 06.2010 3.5 pkt.

J.Jankowski: Marketing communication in Web 2.0 application, Polish Association For Knowledge Management, Polish Association for Knowledge Management Bydgoszcz 2007 ISSN 1732-324X str. 74-79

J.Jankowski: Integrated methods of content evaluation and classification in Web 2.0 applications, Polish Journal of Environmental Studies Hard Olsztyn Vol. 16, No. 4 A, 2007 str. 108-111

J.Jankowski: Adaptive Modeling of the Structure of Interactive Objects in Web Applications, Polish journal of environmental Studies Hard Olsztyn Vol. 17, No. 3 B, 2008 str. 124-129

J.Jankowski: Decision support methods for electronic commerce, Contemprorary business issues pod. Red. M. Łatuszyńska, K. Nermed, Gorzów Wlkp., 2009, ISBN 978-83-751815-5-5

J.Jankowski: Interactive advertising in social networks with uncertain parameters, ISBN: 978-83-751816-5-4 Some problems of internet’s technologies and applications, M.Łatuszyńska I K.Kompa (reds.), University of Szczecin, 2009, s. 25-38

J.Jankowski: The information flow modeling in social networks in the electronic environment, Polish Association for Knowledge Management, Vol. 20 Polish Association for Knowledge Management. Bydgoszcz 2009

J.Jankowski: Optimization methods in interactive advertising control systems, Transcom 2009, 8-th European conference of young research and scientific workers, University of Zilina, Slovak Republic

J.Jankowski:Recommendation methods in the electronic trade, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Tom 24 Wydawca: Polish Association for Knowledge Management. Bydgoszcz 2009

J.Jankowski: Fuzzy Optimization Models for Online Advertising Control Systems. Transcom 2009, 8-th European conference of young research and scientific workers, University of Zilina, Slovak Republic

J.Jankowski: The evolution of social networking platforms, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Vol 21, Polish Association for Knowledge Management. Bydgoszcz 2009

J.Jankowski: Online advertising campaigns modeling with uncertain input variables, IBS Series, Operation Research tom 33, str. 155-169, Warszawa, 2003

Budziński R., Jankowski J., Decision support system’s model for online adverts planning, Badania Operacyjne i Systemowe wobec wyzwań XXI wieku Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie str. VI-17 – VI-26, Seria: Problemy współczesnej nauki teoria i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa, 2002

Jankowski J., Multi-criteria mathematical models in online campaigns planning, Materiały VII Sesji Naukowej Informatyki str. 245-253, INFORMA Wydział Informatyki PS, 2002

DANE KONTAKTOWE

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na numer:

phone

mailowo na adres:

email

VirtuLab Sp. z o.o.

Technopark Pomerania, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin